Lensmetre
Oto Lensmetre ALM-Zero - Medisa
Righton - Oto Lensmetre ALM-Zero
Inami L-4550 Model Fokometre - Medisa
Inami - Inami L-4550 Model Fokometre
ULM-800F Lensmetre - Medisa
Unicos - ULM-800F Lensmetre