Laboratuvar
CytoVision Multi-Bay Tarama ve Çekim Sistemi - Medisa
Leica BioSystems - CytoVision Multi-Bay Tarama ve Çekim Sistemi
Kreatech FISH Probları - Medisa
Leica BioSystems - Kreatech FISH Probları
ThermoBrite - Medisa
Leica BioSystems - ThermoBrite
ThermoBrite Elite - Medisa
Leica BioSystems - ThermoBrite Elite
CHANG Medium® C Liyofilize - Medisa
Irvine Sci. - CHANG Medium® C Liyofilize
CHANG Medium® BMC - Medisa
Irvine Sci. - CHANG Medium® BMC
DM500 - Medisa
Leica BioSystems - DM500
DM750 - Medisa
Leica BioSystems - DM750