Laboratuvar
CytoVision Multi-Bay Tarama ve Çekim Sistemi - Medisa
Leica BioSystems - CytoVision Multi-Bay Tarama ve Çekim Sistemi
Kreatech FISH Probları - Medisa
Leica BioSystems - Kreatech FISH Probları
ThermoBrite - Medisa
Leica BioSystems - ThermoBrite
ThermoBrite Elite - Medisa
Leica BioSystems - ThermoBrite Elite
DM500 - Medisa
Leica BioSystems - DM500
DM750 - Medisa
Leica BioSystems - DM750